ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία ΠΑΕ Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ως η «Παναιτωλικός») ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τον νέο Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 25 Μαΐου 2018 καθώς και με την εθνική νομοθεσία ήτοι τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσώπων. 125(Ι)/2018. Πιο κάτω παραθέτουμε την πολιτική της ΠΑΝΑΤΩΛΙΚΌΣ, η οποία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την συλλογή, χρησιμοποίηση, αποκάλυψη ή άλλη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας. Κατά καιρούς μπορεί να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική επομένως σας προτείνουμε να ενημερώνεστε για τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι η ΠΑΕ Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ Α.Ε. η οποία είναι ανώνυμη εταιρεία, με έδρα στην οδό Προυσιωτίσσης 15 , Αγρίνιο.

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής για την παρούσα πολιτική ως τα «Δεδομένα») που συλλέγονται είναι ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, Αριθμός Μητρώου Φιλάθλου, ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση, επαρχία διαμονής, αριθμός τηλεφώνου και το φύλο σε περίπτωση που παρέχετε και αυτήν την πληροφορία. Περαιτέρω συλλέγονται τα στοιχεία σύνδεσης με τον λογαριασμό σας (accountlogindetails) περιλαμβανομένου του κωδικού εισόδου (username) και του συνθηματικού (password).Επίσης συλλέγονται τα εισιτήρια που αγοράζετε από το ηλεκτρονικό σύστημα αγοράς εισιτηρίων.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τα Δεδομένα συλλέγονται από την ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ με τους πιο κάτω τρόπους:

  1. Κατά την διαδικασία εγγραφής/σύνδεσης για την παροχή των υπηρεσιών αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή άλλων υπηρεσιών και προϊόντων μας.
  2. Κατά την διαδικασία αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων.
  3. Κατά την συμμετοχή σας σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς διοργανώνονται από την ΠΑΝΑΤΩΛΙΚΌΣ και στους οποίους δηλώνετε συμμετοχή.
 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΠΑΝΑΤΩΛΙΚΌΣ επεξεργάζεται τα Δεδομένα που συλλέγει με βάση την σχετική νομοθεσία περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων και με βάση την παρούσα πολιτική. Ειδικότερα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Για τους σκοπούς εκτέλεσης σύμβασης μαζί σας συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης παραγγελίας σας και/ή αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της παράδοσης αυτού σε εσάς (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκτύπωσης ή παραλαβής ή άλλως πως)
  2. Για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ή ενημέρωσής σας η οποία είναι αναγκαία στα πλαίσια της αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή παροχής των υπηρεσιών μας.
  3. Για σκοπούς συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωσή μας.
  4. Για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών ή διαφημιστικών δελτίων σε περίπτωση που μας δώσετε ρητή συγκατάθεση για τον σκοπό αυτό.
  5. Για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο θα μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.
  6. Για σκοπούς εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων από την ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ έννομων συμφερόντων στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της και/ή των υπηρεσιών αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων και ειδικότερα προκειμένου να:
   1. Σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων.
   2. Για να επιβεβαιώνουμε την ταυτότητά σας για σκοπούς ασφάλειας.
   3. Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ιστοσελίδας και του συστήματος αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων.
   4. Για σκοπούς ορθής τήρησης των λογιστικών μας αρχείων και έκδοσης των αναγκαίων τιμολογίων και αποδείξεων.
   5. Για σκοπούς ενημέρωσης για τυχόν αλλαγή ή ακύρωση οποιουδήποτε αγώνα για τον οποίο έχετε αγοράσει ηλεκτρονικά εισιτήρια.
   6. Για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς διερεύνησης της αγοράς ούτως ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ δεν θα διαβιβάσει τα Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο παρά μόνο εάν και όταν αυτό είναι αναγκαίο για την συμμόρφωση της ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ με έννομη υποχρέωσή της και ως προνοείται στην παρούσα πολιτική. Σημειώνουμε ότι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ή συνδρομή στην ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ για σκοπούς λειτουργίας του συστήματος αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων πιθανόν να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των παραγγελιών σας για αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων και γενικά η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή τήρηση και διαφύλαξη των Δεδομένων σας.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διατήρηση και επεξεργασία των Δεδομένων σας θα γίνεται για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία θα παύσετε και/ή διαγραφείτε από μέλος για τις υπηρεσίες αγοράς ηλεκτρονικών εισιτηρίων της ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα πιο κάτω δικαιώματα για τα Δεδομένα σας:

  1. Δικαίωμα Πρόσβασης – Έχετε το Δικαίωμα να λαμβάνετε από την ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας συμπεριλαμβανομένου και δικαιώματος λήψης αντιγράφου αυτών.
  2. Δικαίωμα Διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από την ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ να διορθώσει τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν καθώς και συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.
  3. Δικαίωμα Διαγραφής – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ την διαγραφή των Δεδομένων σας για ένα εκ των κάτωθι λόγων:

α) Σε περίπτωση που τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν

β) Σε περίπτωση που ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των Δεδομένων σας.

γ) σε περίπτωση που αντιτίθεστε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας.

δ) σε περίπτωση που η επεξεργασία των Δεδομένων σας είναι παράνομη.

ε) σε περίπτωση που τα Δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθεί νομική υποχρέωση της ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ με βάση τις πρόνοιες νομοθεσίας.

στ) σε περίπτωση που τα Δεδομένα έχουν συλλεχθεί σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σε παιδί.

  1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας σε μια εκ των κάτωθι περιπτώσεων:

α) σε περίπτωση που η ακρίβεια των Δεδομένων σας αμφισβητείται από εσάς

β) σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στην διαγραφή των Δεδομένων σας και ζητάτε αντί αυτής τον περιορισμό στη χρήση τους.

γ) σε περίπτωση που η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας αλλά αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή των υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

δ) σε περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία (δικαίωμα εναντίωσης) εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγου της ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ για επεξεργασία υπερισχύουν έναντι των λόγων των δικών σας για εναντίωση.

  1. Δικαίωμα στην φορητότητα των Δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να λαμβάνεται τα Δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε δώσει στην ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε την διαβίβαση των Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  2. Δικαίωμα εναντίωσης σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία- σε περίπτωση που γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και λαμβάνονται αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά σε αυτή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένη επεξεργασία συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Οποιοδήποτε αίτημα σας θα εξεταστεί και θα απαντηθεί εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων το αργότερο. Για τους πιο πάνω σκοπούς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ γραπτώς ή με email στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Διεύθυνση: Προυσιωτίσσης 15, Αγρίνιο Αιτ/νιας ΤΚ: 30133

Email: info@panetolikos.gr

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η ΠΑΝΑIΤΩΛΙΚΌΣ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατευτεί η ασφάλεια των Δεδομένων σας. Δυστυχώς καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατόν να παρέχει 100% ασφάλεια.
 2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η ΠΑΝΑIΤΩΛΙΚΌΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στη παρούσα σελίδα ούτως ώστε να είστε ενήμεροι για τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Σας συστήνουμε όπως παρακολουθείτε την παρούσα σελίδα και πολιτική συχνά ούτως ώστε να είστε συνεχώς ενήμεροι για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων σας. Η συνέχιση χρήσης των υπηρεσιών μας θα σημαίνει αποδοχή τυχόν τροποποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

4.1. Κατόπιν αγοράς του Εισιτηρίου και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν άρθρο δεν γίνεται δεκτή η αντικατάσταση ή η ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου του, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κάτοχό του.

4.2. Αναβολή του Αγώνα – Αλλαγή Γηπέδου: Σε περίπτωση αναβολής Αγώνα ή αλλαγής του γηπέδου διεξαγωγής Αγώνα για οιονδήποτε λόγο (πχ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, Ε.Π.Ο, UEFA, απόφαση Π.Α.Ε. κ.α.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριο του, που θα ισχύει για την νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Π.Α.Ε.

4.3. Ματαίωση – Διακοπή Αγώνα – Διεξαγωγή «κεκλεισμένων των Θυρών»: Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής Αγώνα, για οιονδήποτε λόγο (πχ. απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, Ε.Π.Ο., UEFA, απόφαση Π.Α.Ε. κ.α.) ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος Εισιτηρίου δε δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

4.4. Αλλαγή προγράμματος ή συμμετεχόντων: Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ή των συμμετεχόντων οιασδήποτε Αγωνιστικής Περιόδου, ο κάτοχος Εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάστασης ή ακύρωσής του και επιστροφής του αντιτίμου του, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Π.Α.Ε.

4.5. Εκκένωση σειρών από Αστυνομία: Ο κάτοχος – θεατής συναινεί ότι, σε περίπτωση, που ζητηθεί από την Αστυνομία, η εκκένωση κάποιων σειρών του Γηπέδου για λόγους ασφαλείας, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τον μετακινήσει σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών της Π.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ρητώς συμφωνείται ότι η Π.Α.Ε. δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο.

4.6. Απώλεια, κλοπή ή φθορά Εισιτηρίων: Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Εισιτηρίου, ο κάτοχος-θεατής οφείλει να προσέλθει σε ένα από τα εκδοτήρια της Π.Α.Ε. τουλάχιστον μια ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του Αγώνα με την αστυνομική του ταυτότητα προκειμένου να ακυρωθεί το απωλεσθέν Εισιτήριο και να αντικατασταθεί με καινούριο.

4.7. Ευθύνη της Π.Α.Ε.: Η Π.Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου Εισιτηρίου προς αποζημίωση από ζημίες, απώλειες ή έξοδα, που προκύπτουν εξαιτίας ακύρωσης, αναβολής ή αλλαγής ώρας, ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής του Αγώνα για οποιοδήποτε λόγο.

Απολύτως Αναγκαία Cookies

Είναι τα cookies που σχετίζονται με λόγους ασφαλείας. IP Address, Τύπος Περιηγητή, Είδος Συσκευής του χρήστη και άλλα σχετιζόμενα για αναγνώριση προσπάθειας παραβίασης ή επίθεσης και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του ιστοχώρου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, τα cookies εμπειρίας χρήσης, που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του browser, ώστε να λειτουργεί πιο σωστά ο ιστοχώρος στην συσκευή σας χωρίς προβλήματα. Τα cookies αυτά δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα.

Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες
Παρακαλώ περιστρέψτε τη συσκευή σας